„Santaka“ / Vilkaviškiečių krikštytas laivas sulaukė jubiliejaus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-11 20:17

Dalinkitės:  


Vilkaviškiečių delegacija prie karo laivų įsiamžino drauge su „Sūduvio“ kapitonu G.Auksoriumi.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Vilkaviškiečių krikštytas laivas sulaukė jubiliejaus

Eglė KVIESULAITIENĖ

Vil­ka­viš­kie­čių de­le­ga­ci­ją į 50 me­tų ju­bi­lie­jų pa­kvie­tė Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų mi­nų paieš­kos ir nu­kenks­mi­ni­mo lai­vo „Sū­du­vis” įgu­la. Kran­ti­nė­je bei lai­ve vy­ku­sio­se iš­kil­mė­se kar­tu su mies­te­lė­nais da­ly­va­vo aukš­to ran­go lai­vy­no ka­ri­nin­kai, sve­čiai iš už­sie­nio.Mi­nu­tės tiks­lu­mu

Į „Sū­du­vio“ ju­bi­lie­jų vy­ku­si po­ros de­šim­čių žmo­nių gru­pė iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės pir­miau­sia pa­te­ko į di­džiu­les iš­kil­mes kran­ti­nė­je. Mat tą­dien ju­bi­lie­jų šven­tė net tik vil­ka­viš­kie­čiams jau pa­žįs­ta­mas lai­vas. Iš­kil­mės bu­vo skir­tos pa­tru­li­nio lai­vo „Že­mai­tis“ krikš­ty­noms bei flo­ti­lės ad­mi­ro­lo Kęs­tu­čio Ma­ci­jaus­ko iš­leis­tu­vėms. Jis pa­skir­tas į aukš­tes­nes pa­rei­gas – Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos šta­bo vir­ši­nin­ku.

Vil­ka­viš­kie­čiams, ku­rių dau­ge­lis to­kio­se ka­ri­nė­se iš­kil­mė­se da­ly­va­vo pir­mą kar­tą, nuo pat pra­džių įspū­dį pa­da­rė mi­nu­čių tiks­lu­mu su­pla­nuo­tas ofi­cia­lios ce­re­mo­ni­jos lai­kas. 10 val. pra­si­dė­ju­si ka­ri­nė šven­tė tu­rė­jo baig­tis 10 val. 43 min.

Į iš­kil­mes at­vy­ko daug gar­bių sve­čių iš už­sie­nio, aukš­tų ka­ri­nin­kų, Sei­mo bei vy­riau­sy­bės na­rių: kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras An­ta­nas Va­lys, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Val­das Tut­kus, Da­ni­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, ka­riuo­me­nės vy­riau­sia­sis ka­pe­lio­nas Juo­zas Gra­žu­lis, vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, Klai­pė­dos, Tel­šių, Vil­ka­viš­kio, Aly­taus bei Bir­žų me­rai, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos jū­ri­nin­kų de­le­ga­ci­jos ir kt.Sen­ti­men­tai mū­sų kraš­tui

Sve­čius iš­kil­min­ga ri­kiuo­te pa­si­ti­ko pa­ra­di­nė­mis uni­for­mo­mis pa­si­puo­šę jū­ri­nin­kai ir ati­da­vė pa­gar­bą de­vy­ne­rius me­tus flo­ti­lės ad­mi­ro­lo pa­rei­gas ėju­siam K.Ma­ci­jaus­kui. Aukš­tas ka­ri­nin­kas apė­jo ri­kiuo­tę ir at­si­svei­ki­no su jū­rei­viais. Jam bu­vo įteik­ti pa­dė­kos raš­tai už ne­prie­kaiš­tin­gą dar­bą, Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų va­do vė­lia­va bei var­di­nė do­va­na – pės­ti­nin­ko kar­das. Šią do­va­ną ad­mi­ro­las priė­mė pa­gal tra­di­ci­ją – iš­kil­min­gai pri­klau­pęs pa­bu­čia­vo. Ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­kest­ras aukš­to ka­ri­nin­ko gar­bei at­li­ko at­si­svei­ki­ni­mo mar­šą „Se­ni drau­gai“.

Ad­mi­ro­las K.Ma­ci­jaus­kas tar­ny­bą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je pra­dė­jo 1992 m., kai jam bu­vo pa­ti­kė­tos Mo­ky­mo cent­ro vir­ši­nin­ko pa­rei­gos be­si­ku­rian­čia­me Lie­tu­vos ka­ro lai­vy­ne. Vė­liau jis va­do­va­vo KJP ko­vi­nio ren­gi­mo sky­riui, Jū­rų pa­kran­čių ste­bė­ji­mo tar­ny­bai, o nuo 1999 m. bu­vo Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų va­das. K.Ma­ci­jaus­kas yra bai­gęs Ka­li­ning­ra­do ka­ri­nę jū­rų aka­de­mi­ją, mo­kę­sis Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų šta­bo ko­le­dže JAV, NA­TO ko­le­dže Ro­mo­je.

Už nuo­pel­nus tar­ny­bo­je flo­ti­lės ad­mi­ro­las K.Ma­ci­jaus­kas yra ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no II laips­nio or­di­nu, LR Pre­zi­den­to var­di­niu gink­lu – kar­du, or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi.

Šis aukš­tas ka­ri­nin­kas – gan daž­nas sve­čias ir mū­sų ra­jo­ne. Mat jo ma­ma ki­lu­si iš Šiau­di­niš­kių kai­mo, tad mū­sų kraš­te ka­ri­nin­kas tu­ri gi­mi­nių, lan­ko ka­pus.

Šven­tė­je pa­kal­bin­tas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos šta­bo vir­ši­nin­ko pa­rei­gas jau pra­dė­jęs ei­ti K.Ma­ci­jaus­kas „San­ta­kos“ žur­na­lis­tams sa­kė, jog jam la­bai ma­lo­nu, kad bū­tent vil­ka­viš­kie­čiai ta­po „Sū­du­vio“ lai­vo krikš­ta­tė­viais, anot aukš­to jū­rų ka­ri­nin­ko – su­ti­ko „pa­si­ra­šy­ti ant šla­pio rei­ka­lo“. Su­val­ki­jai ir sa­vo gi­mi­nės šak­nims K.Ma­ci­jaus­kas sa­kė­si tu­rįs sen­ti­men­tų, to­dėl ger­biąs Vil­ka­viš­kį ir mū­sų kraš­to žmo­nes, su ku­riais ten­ka daž­nai pa­bend­rau­ti.Krikš­ti­jo tel­šiš­kiai

Po K.Ma­ci­jaus­ko at­si­svei­ki­ni­mo su ka­ri­niu jū­rų lai­vy­nu pra­si­dė­jo ka­ri­nio lai­vo P11 inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ja. Pa­gal se­nas lai­vy­no tra­di­ci­jas kiek­vie­nas lai­vas tu­ri bū­ti pa­krikš­ty­tas ir tu­rė­ti krikš­ta­tė­vius. Pat­ru­li­nio lai­vo „Že­mai­tis“ krikš­ta­mo­te ta­po Var­nių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos va­do­vė Ire­na Zimb­lie­nė. Ji bei Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ra­sas Gof­ma­nas ir Tel­šių ra­jo­no me­ras Al­man­tas Pet­kus įtei­kė lai­vo įgu­lai sa­vo ap­skri­ties bei ra­jo­no vė­lia­vas. Jos nuo šiol tu­rė­tų ple­vė­suo­ti lai­vo de­ny­je. Jū­ri­nin­kai tel­šiš­kiams pa­do­va­no­jo se­no­jo lai­vo „Že­mai­tis“ iš­ka­bą.

Nau­ją­jį lai­vą pa­lai­mi­no ka­riuo­me­nės vys­ku­pas E.Bar­tu­lis, ka­riuo­me­nės vy­riau­sia­sis ka­pe­lio­nas pul­ki­nin­kas Juo­zas Gra­žu­lis bei Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ka­pe­lio­nas ka­pi­to­nas lei­te­nan­tas Ro­mual­das Ra­ma­šaus­kas. Paš­ven­ti­nus nau­ją­jį lai­vą, pa­kran­tę su­dre­bi­no trys se­no­vi­nės pa­tran­kos sal­vės: už Tė­vy­nę Lie­tu­vą, už Ka­ri­nes jū­rų pa­jė­gas ir už Klai­pė­dos mies­to žmo­nes.

Pa­na­šio­je ce­re­mo­ni­jo­je vil­ka­viš­kie­čiams te­ko da­ly­vau­ti prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, kai lai­vui M52 bu­vo su­teik­tas „Sū­du­vio“ var­das. Ofi­cia­liais lai­vo krikš­ta­tė­viais tuo­met bu­vo pa­si­rink­ti tuo­me­ti­nis ra­jo­no me­ras Jo­nas Ma­čys bei Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Bri­gi­ta Pa­val­kie­nė. Nuo to lai­ko ir pra­si­dė­jo vil­ka­viš­kie­čių drau­gys­tė su mi­nų paieš­kos ir nu­kenks­mi­ni­mo lai­vo „Sū­du­vis“ įgu­la. Da­bar vil­ka­viš­kie­čiai kvie­čia­mi į vi­sas lai­vo šven­tes, o į ra­jo­no bei mies­to šven­tes at­vyks­ta lai­vo įgu­los at­sto­vai. Pas­ta­rą­jį kar­tą jie lan­kė­si praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vy­ku­sio­je Vil­ka­viš­kio mies­to šven­tė­je ir ka­ted­ros de­šimt­me­čio ju­bi­lie­ju­je.Pa­si­kei­tė do­va­no­mis

Po ofi­cia­lio­sios da­lies kran­ti­nė­je „Sū­du­vio“ lai­vo va­das Gied­rius Auk­so­rius sve­čius pa­kvie­tė į sa­vo lai­vą. Ap­ro­dęs, mū­sų aki­mis, gan ankš­tas lai­vo ka­ju­tes, ku­rio­se jū­rei­viams ten­ka gy­ven­ti net po de­vy­nis, lai­vo tech­ni­ką ir šiuo­lai­ki­nes na­vi­ga­ci­nes bei mi­nų paieš­kos sis­te­mas, ka­pi­to­nas pa­kvie­tė į de­nį, kur sve­čiams pa­pa­sa­ko­jo lai­vo is­to­ri­ją, pra­si­dė­ju­sią 1958 me­tais Vo­kie­ti­jo­je. Nuo pa­sta­ty­mo me­tų lai­vas bu­vo ke­lis kar­tus mo­der­ni­zuo­tas, o Lie­tu­vos ka­ri­nėms jū­rų pa­jė­goms per­duo­tas 1999 me­tais. Nors su­lau­kęs ga­nė­ti­nai so­li­daus am­žiaus (kai ku­rio­se ša­ly­se ga­min­tiems lai­vams jū­ro­je ten­ka iš­bū­ti tik 2–3 de­šimt­me­čius), lai­vas iki šiol sėk­min­gai at­lie­ka tar­ny­bą tiek Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų, tiek ir NA­TO nuo­la­ti­nės pa­reng­ties iš­mi­na­vi­mo jun­gi­niuo­se.

Ka­pi­to­nas lei­te­nan­tas G.Auk­so­rius lai­vo ju­bi­lie­jaus pro­ga įtei­kė gau­sy­bę pa­dė­kų ir do­va­nų-su­ve­ny­rų, ku­rių dau­ge­lis pa­ga­min­ti pa­čių jū­rei­vių ran­ko­mis ir pri­me­na jū­rei­viš­ką at­ri­bu­ti­ką. To­kiais su­ve­ny­rais bu­vo ap­do­va­no­ti ne tik il­gus me­tus lai­ve tar­na­vę jū­rei­viai, bu­vę lai­vo va­dai, bet ir mū­sų ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas. Jis lai­vo įgu­lai ju­bi­lie­jaus pro­ga taip pat at­ve­žė do­va­nų nuo Vil­ka­viš­kio kraš­to žmo­nių. Iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja bai­gė­si ro­man­tiš­kai – šam­pa­no šū­viais lai­vo de­ny­je.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas