„Santaka“ / Sienos apsaugos zonos žymekliai kybartiečiui trukdo ūkininkauti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-10 08:39

Dalinkitės:  


Ūkininkas G.Sakalauskas stebėjosi, kam šovė įgalvą žymeklius pasttyti atokiau nuo kelio.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Sienos apsaugos zonos žymekliai kybartiečiui trukdo ūkininkauti

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ky­bar­tų kraš­to ūki­nin­kas jau ne­be­ži­no, ką ma­ny­ti apie nau­jus Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos įsta­ty­mus, su­truk­džiu­sius jam dirb­ti že­mę. Ne­se­niai jo pri­va­čiuo­se lau­kuo­se at­si­ra­dę žy­mek­liai truk­do va­žiuo­ti že­mės ūkio tech­ni­kai, dirb­ti, be to, žmo­gus bi­jo pri­da­ry­ti nuo­sto­lių vals­ty­bei ir dėl to tu­rė­ti ne­ma­lo­nu­mų.At­si­ra­do ne­su­de­ri­nus

Vi­sai ne­se­niai at­va­žia­vęs į sa­vo lau­kus, ply­tin­čius Lie­po­nos už­kar­dos pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos ri­bo­se, ūki­nin­kas Gin­tau­tas Sa­ka­laus­kas ra­do sto­vin­čius me­ta­li­nius stry­pus. Ryš­kūs žy­mek­liai bu­vo su­sta­ty­ti pa­lei ke­lią ir skel­bė, jog ūki­nin­ko že­mės ana­pus ke­lio yra Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos zo­no­je. Pa­gal nuo šių me­tų bir­že­lio 1 d. įsi­ga­lio­ju­sį įsta­ty­mą per­ženg­ti šią ri­bą ga­li­ma tik ga­vus spe­cia­lų pa­sie­nio už­kar­dos lei­di­mą.

Ta­čiau ši ap­lin­ky­bė ūki­nin­ko G.Sa­ka­laus­ko neiš­gąs­di­no. Pa­sie­ny­je tu­rė­da­mas ne­ma­žai hek­ta­rų, žmo­gus jau įpra­to nuo­lat ne­šio­tis do­ku­men­tus. Tad gau­ti lei­di­mą ir­gi ne­bu­vo pro­ble­mų.

Ta­čiau kai priė­jo ar­čiau ir pa­ma­tė, kaip šie stul­pai su už­ra­šais „Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos zo­na“ su­sta­ty­ti, G.Sa­ka­laus­kas nu­stė­ro. Mat jie bu­vo įkal­ti ne tik ne­sup­ran­tant apie ūki­nin­ka­vi­mą, bet ir ne­pai­sant pri­va­čios nuo­sa­vy­bės tei­sių. Stul­pai įkas­ti pa­lei ke­lią, ta­čiau net ke­lis met­rus „įli­pę“ į ūki­nin­ko že­mę. Kai ku­rie jų – ne­tgi „pa­slėp­ti“ už krū­mų ir jo­kios in­for­ma­vi­mo ar įspė­ji­mo funk­ci­jos neat­lie­ka. Tad ūki­nin­kas abe­jo­ja, ar jie iš­vis rei­ka­lin­gi.Ga­li nu­baus­ti

– Jūs tik pa­gal­vo­ki­te, kaip man dirb­ti su pla­čia­ba­re tech­ni­ka? – re­to­riš­kai klau­sė ūki­nin­kas. – Tarp ke­lio ir stul­po pa­lik­tas toks at­stu­mas, kad tech­ni­ka pra­va­žiuo­ti ne­be­ga­li. Dar­bi­nin­kai po lau­kus va­ži­nė­ja su 6–7 met­rų plo­čio kul­ti­va­to­riais, daž­nai dir­ba prie­te­mo­je, ne­tgi nak­tį. Ga­li ne­pas­te­bė­ti stul­pe­lio, jį kliu­dy­ti, iš­vers­ti ar su­lanks­ty­ti. Kas gi ži­no, kiek vie­nas toks kai­nuo­ja. Ko ge­ro, ke­lis šim­tus ar net tūks­tan­tį li­tų. Tad įsi­vaiz­duo­ki­te, kiek ga­li­ma tu­rė­ti ne­ma­lo­nu­mų.

G.Sa­ka­laus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad stul­pus ka­lę dar­bi­nin­kai ga­lė­jo žy­mek­lius įkas­ti ar­čiau ke­lio, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je – kaip ir pa­da­ry­ta kai ku­rio­se vie­to­se. Tuo­met stul­pe­liai nie­kam ne­kliu­dy­tų. Da­bar gi pa­da­ry­ta vi­siš­ka ne­są­mo­nė: kėp­so stul­pas vi­du­ry dir­ba­mos že­mės – nei jį ap­lenk­si, nei ap­va­žiuo­si.

– Nek­reip­ti dė­me­sio į tai, kad stul­pai sto­vi ma­no že­mė­je, kai su ma­ni­mi tai vi­siš­kai ne­de­rin­ta, ne­ga­liu, mat pa­lik­ti ne­dir­ba­mą že­mės ruo­žą drau­džia Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra. Pri­va­lau bet ko­kiais bū­dais tą ruo­že­lį iš­dirb­ti, nes at­va­žia­vu­si ko­mi­si­ja ga­li nu­baus­ti – ne­paaiš­kin­siu, kad kal­ti pa­sie­nie­čiai. Tai ką da­ry­ti – su dal­giu šie­nau­ti ir grėb­liu su­pu­ren­ti? – svars­tė ūki­nin­kas.Len­tą sku­biai per­kė­lė

G.Sa­ka­laus­kas jau bu­vo krei­pę­sis į pa­sie­nie­čius, kai vi­du­ry iš­mal­to ke­liu­ko ra­do pa­sta­ty­tą in­for­ma­ci­nę len­tą apie Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos zo­no­je ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Ta­da pa­skam­bi­no į Lie­po­nos už­kar­dą ir pa­sie­nie­čiai per pus­va­lan­dį su­rea­ga­vo į pa­sta­bą. Len­ta bu­vo per­kel­ta ten, kur pri­klau­so.

– Ga­liu tik pa­dė­ko­ti Lie­po­nos už­kar­dos va­dui už su­pra­tin­gu­mą, – kal­bė­jo G.Sa­ka­laus­kas. – Bet dėl stul­pų Lie­po­nos pa­sie­nie­čiai sa­kė nie­ko ne­ga­lį pa­dė­ti, mat juos sta­tė ne pa­tys, o Laz­di­jų rink­ti­nės pa­ve­di­mu dir­bę žmo­nės. Ban­džiau su­si­siek­ti su de­par­ta­men­tu, bet nu­ro­dy­tos pa­rei­gū­nės ras­ti ne­pa­vy­ko.

Ūki­nin­kas vy­lė­si, kad žur­na­lis­tai pa­gel­bės ir iš­siaiš­kins, ar stul­pai jo že­mė­je pa­sta­ty­ti tei­sė­tai, ar ne­be­ga­li­ma jų per­kel­ti ar­čiau ke­lio, kad ne­truk­dy­tų dirbti žemę.Ža­dė­jo klai­dą iš­tai­sy­ti

Kai pra­dė­jo­me ieš­ko­ti, ar vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos zo­nos žy­mek­liai pa­sta­ty­ti tik­rai taip, kaip tu­rė­tų bū­ti, ir mes su­si­dū­rė­me su sun­ku­mais. Mat Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai siū­lė klaus­ti Lie­po­nos už­kar­do­je, ši – Laz­di­jų rink­ti­nė­je ir at­virkš­čiai. Pa­ga­liau su­ži­no­jo­me, kad Vy­riau­sy­bei pa­tvir­ti­nus vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos zo­nos ri­bas, o vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui nu­ma­čius, koks tu­rė­tų bū­ti jų žy­mė­ji­mas, dar­bas bu­vo pa­ti­kė­tas pro­jek­tuo­to­jams. Kai pro­jek­tas bu­vo baig­tas, Laz­di­jų rink­ti­nė kon­kur­so bū­du pa­sam­dė fir­mą, ku­ri ir su­ka­lė zo­ną žy­min­čius stul­pe­lius. Da­bar rei­kė­tų vers­ti ai­bes do­ku­men­tų, kad įsi­ti­kin­tu­me, kas su­kly­do – pro­jek­tuo­to­jai ar stul­pus sta­čiu­si fir­ma, neatsakingai žy­mek­lius su­ka­lu­si ūki­nin­ko Gin­tau­to že­mėje.

Laz­di­jų už­kar­dos va­do pa­va­duo­to­jas Dei­vi­das Ka­mins­kas sa­kė pa­ts iš­siaiš­kin­siąs, kaip yra su tais stul­pais. Jis nea­be­jo­jo, kad pa­sie­nie­čiai tik­rai ne­pa­liks ūki­nin­ko bė­do­je.

– Ži­no­ma, per­kel­si­me – ki­taip ir bū­ti ne­ga­li. Ne­ga­li­me gi žmo­gui ne tik ne­pa­dė­ti, bet dar ir truk­dy­ti. Klai­da tu­ri bū­ti ati­tai­sy­ta. Tik pir­miau­sia su­si­siek­si­me su Lie­po­nos už­kar­da ir iš­siaiš­kin­si­me, kur tiks­liai sto­vi kliu­dan­tys ūki­nin­kau­ti stul­pe­liai. Sma­gu, kad žmo­nės pa­si­ti­ki sa­vo ra­jo­no ži­niask­lai­da, bet ga­lė­jo tie­siai į mus kreip­tis – bū­tu­me ir taip vis­ką su­tvar­kę, – ti­ki­no aukš­tas Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nas.

Mums be­lie­ka pri­min­ti, kad ei­ti į gel­to­nais stul­pe­liais, in­for­muo­jan­čiais apie vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos zo­ną, pa­žy­mė­tą te­ri­to­ri­ją be lei­di­mų ne­ga­li­ma – gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.

Dėl lei­di­mų bū­ti­na kreip­tis į ar­ti­miau­sią už­kar­dą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas