„Santaka“ / Minimas katedros pašventinimo dešimtmetis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-10 08:31

Dalinkitės:  


Atnašų procesijoje – Viešpaties gailestingumo paveikslas.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Minimas katedros pašventinimo dešimtmetis

Birutė NENĖNIENĖ

Šį penk­ta­die­nį, lie­pos 11 die­ną, mi­ni­ma Vil­ka­viš­kio ka­ted­ros kon­sek­ra­ci­jos de­šimt­me­čio su­kak­tis. Ren­gi­nys pra­si­dės 18 val. šv. Mi­šio­mis. Prieš mi­šias ir jų me­tu gie­dos cho­rai, an­samb­liai. Po šv. Mi­šių vi­si kvie­čia­mi į kon­cer­tą, ku­rį pa­ra­pi­jos na­mų kie­me (esant blo­gam orui – sa­lė­je) do­va­nos folk­lo­ro ir vo­ka­li­niai an­samb­liai.

Iš tik­rų­jų ka­ted­ros kon­sek­ra­vi­mo de­šimt­me­čio šven­tė pra­si­dė­jo jau praei­tą sa­vait­ga­lį.

Lie­pos 5-ąją, prieš 18 va­lan­dą, Vil­ka­viš­ky­je į J.Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je vy­ku­sios mies­to šven­tės šur­mu­lį įsi­py­nė ka­ted­ros var­pų gaus­mas, kvie­tęs į šv. Mi­šias. Šio va­ka­ro mal­do­mis bu­vo pra­dė­tas švęs­ti Vil­ka­viš­kio ka­ted­ros kon­sek­ra­ci­jos 10-ies me­tų ju­bi­lie­jus. Va­lan­da prieš mi­šias bu­vo skir­ta sak­ra­lia­jai mu­zi­kai: nau­ja pro­gra­ma pa­ma­lo­ni­no ka­me­ri­nis miš­rus cho­ras „Suvalkija“, va­do­vau­ja­mas V.Ju­ne­vi­čie­nės.

Šv. Mi­šioms už Lie­tu­vos vals­ty­bę va­do­va­vo vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la. Jų me­tu ga­ny­to­jas kar­tu su vys­ku­pu eme­ri­tu Juo­zu Že­mai­čiu su­tei­kė Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­tą 109 pa­si­ruo­šu­siems jau­nie­siems pa­ra­pi­jos ka­ta­li­kams. Šia pro­ga vys­ku­po R.Nor­vi­los pa­sa­ky­to pa­moks­lo pa­grin­di­nė min­tis bu­vo apie tai, jog per ti­kė­ji­mą Die­vo ma­lo­nė­mis ap­do­va­no­tas žmo­gus at­ran­da ir pa­ti­ria dva­si­nį džiaugs­mą, ge­ba priim­ti ir įveik­ti neiš­ven­gia­mus gy­ve­ni­mo sun­ku­mus.

Prieš šv. Mi­šias vys­ku­pas pa­šven­ti­no Vieš­pa­ties gai­les­tin­gu­mo pa­veiks­lą, ku­rį ka­ted­rai ju­bi­lie­jaus su­kak­ties pro­ga pa­do­va­no­jo in­di­vi­dua­li G.Pleč­kai­čio įmo­nė „Elektra“. Nuo šiol ši įspū­din­ga Faus­ti­nos Ko­vals­kos re­gė­tos Vieš­pa­ties gai­les­tin­gu­mo ga­ly­bės vaiz­do rep­ro­duk­ci­ja ka­bės virš ta­ber­na­ku­lio.

Šv. Mi­šių me­tu gie­do­jo Ky­bar­tų pa­ra­pi­jos jau­ni­mas, va­do­vau­ja­mas B.Ma­liš­kai­tės.

Sek­ma­die­nio vi­dur­die­nį ka­ted­ros var­pai ai­dė­jo il­giau nei pa­pras­tai, kvies­da­mi žmo­nes tęs­ti bend­rą džiaugs­mo šven­tę. Taip ka­ted­ros kon­sek­ra­ci­jos de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jų pa­va­di­no su­mos šv. Mi­šioms va­do­va­vęs vys­ku­pas R.Nor­vi­la. Jo­se da­ly­va­vo vys­ku­pai eme­ri­tai Juo­zas Že­mai­tis, Juo­zas Preik­šas, per dvi­de­šimt de­ka­na­to pa­ra­pi­jų ir sve­čių ku­ni­gų. Vys­ku­pi­jos ga­ny­to­jas pri­mi­nė pir­mo­sios baž­ny­čios Vil­ka­viš­ky­je pa­sta­ty­mo bei ka­ted­ros iš­ki­li­mo, su­nai­ki­ni­mo ir at­sta­ty­mo is­to­ri­ją.

Jis pa­brė­žė, jog šis, pa­ly­gin­ti, kuk­lus ju­bi­lie­jus yra ypač svar­bus ir bran­gus šven­to­vės, tiks­liau ta­riant – tei­sin­gu­mo, at­sta­ty­mu be­si­rū­pi­nu­siems, prie dar­bų vie­naip ar ki­taip pri­si­dė­ju­siems ir per sep­ty­ne­rius jos sta­ty­bų me­tus pa­li­ku­siems sa­vo šir­dies da­le­lę žmo­nėms. Pri­si­me­nant baž­ny­čios ir ka­ted­ros is­to­ri­ją, pri­si­lie­čia­ma ir prie krikš­čio­ny­bės rai­dos šia­me kraš­te, at­si­ran­da pui­ki pro­ga pa­mąs­ty­ti apie ti­kė­ji­mo reikš­mę ir ma­lo­nes skir­tin­gų kar­tų žmo­nėms.

Šv. Mi­šių me­tu Vil­ka­viš­kio ka­ted­ros cho­ro bal­sus pa­stip­ri­no Al­vi­to, Bart­nin­kų, Vir­ba­lio, Pa­je­vo­nio ir ki­tų pa­ra­pi­jų cho­ris­tai.

Po pa­moks­lo ir mal­da­vi­mų per ka­ted­rą nu­si­tie­sė il­ga at­na­šų pro­ce­si­ja. Ka­ted­ros kon­sek­ra­ci­jos de­šimt­me­čio pro­ga do­va­nų at­ne­šė įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vai. Tos do­va­nos – tai pa­dė­ka Die­vui už gau­sias ma­lo­nes sta­ty­bų me­tais bei jau kon­sek­ruo­tos ka­ted­ros gy­va­vi­mo lai­ko­tar­piu. Pro­ce­si­jos pra­džio­je Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jaus at­sto­vai ne­šė duo­nos ke­pa­lą ir ke­le­tą ma­žų ke­pa­lė­lių. Šios at­na­šos bu­vo tar­si sim­bo­lis, jog žmo­gus ne vien duo­na so­tus, ir pri­mi­nė Jė­zaus kvie­ti­mą mai­tin­ti sa­vo gy­ve­ni­mą Die­vo Žo­džiu.

Pre­ky­bi­nin­kai au­ko­jo ko­mu­ni­kan­tų, ban­ko dar­buo­to­jai – mi­šių vy­no. In­dus šv. Mi­šių vy­nui ir van­de­niui do­va­no­jo šiais me­tais Pir­mą­ją Ko­mu­ni­ją priė­mu­sie­ji vai­kai, alie­jaus in­dus – šį šeš­ta­die­nį Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­tą priė­mę jau­nuo­liai.

„Aš esu pa­sau­lio švie­sa. Ne­leisk mums pa­klys­ti gy­ve­ni­mo ke­ly­je ir būk ta švie­sa, ku­ri ve­da per juo­džiau­sią gy­ve­ni­mo naktį“, – at­na­šų pro­ce­si­jos ko­men­ta­ras pri­mi­nė Kris­taus žo­džius, kai su sa­vo at­na­šo­mis – bron­zi­nė­mis žva­kė­mis – prie al­to­riaus ar­tė­jo „Santakos“ re­dak­ci­jos ir far­ma­ci­nin­kų at­sto­vai. Pul­pi­tą šv. Mi­šių kny­gai au­ko­jo mies­to pe­da­go­gai, Kro­ku­vos auk­sa­ka­lių pa­ga­min­tą mi­šių tau­rę – me­di­kai, gla­zū­ra puoš­tą mi­šių tau­rę – tei­sė­sau­gos dar­buo­to­jai, ve­ly­ki­nę žva­kę – pa­ra­pi­jos vers­li­nin­kai, smil­ky­tu­vą – Vil­ka­viš­kio pa­ra­pi­jo­je tar­na­vę ku­ni­gai. Vil­ka­viš­kie­čių Au­gus­tai­čių šei­ma paau­ko­jo pa­čių pa­siū­tą ir iš­siu­vi­nė­tą li­tur­gi­nį rū­bą – ar­no­tą, lai­ką tiks­liai skai­čiuo­jan­tys žem­dir­biai pa­do­va­no­jo ka­ted­rai laik­ro­dį. Vi­sos šios do­va­nos bran­gios ir svar­bios ne vien sa­vo ma­te­ria­lią­ja ver­te, bet ir tuo, kad žmo­nės at­si­lie­pė į pre­la­to kvie­ti­mą puoš­ti ir tur­tin­ti SA­VO ka­ted­rą bend­rys­te, da­ly­va­vi­mu, su­pra­ti­mu.

Mi­šioms pa­si­bai­gus pre­la­tas V.Gus­tai­tis pra­ne­šė ma­lo­nią ži­nią: už nuo­šir­dų, ge­ra­no­riš­ką tal­ki­nin­ka­vi­mą pa­ra­pi­jos veik­lo­je ke­lio­li­kai įvai­rių pro­fe­si­jų ir am­žiaus žmo­nių su­tei­kia­mas Po­pie­žiaus Be­ne­dik­to XVI apaš­ta­li­nis pa­lai­mi­ni­mas. Šiuos gar­bin­gus ap­do­va­no­ji­mus pa­ra­pi­jie­čiams įtei­kė vys­ku­pas R.Nor­vi­la. Pa­sak de­ka­no V.Gus­tai­čio, bu­vo be ga­lo sun­ku iš­skir­ti to­kių ap­do­va­no­ji­mų ver­tus žmo­nes iš vi­sos nuo­sta­bios ir ne­pa­kar­to­ja­mos Vil­ka­viš­kio bend­ruo­me­nės.

Šven­čiant Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės 100 me­tų ju­bi­lie­jų Po­pie­žiaus apaš­ta­li­niai pa­lai­mi­ni­mai bu­vo įteik­ti trims gy­dy­to­jams.

Ka­ted­ros kon­sek­ra­ci­jos 10-me­čio ir pre­la­to var­do su­tei­ki­mo de­šimt­me­čio pro­ga V.Gus­tai­tį pa­svei­ki­no pa­sto­ra­ci­nė ta­ry­ba ir do­va­no­jo puoš­nų ar­no­tą.

Daug jė­gų ir svei­ka­tos ka­ted­ros sta­ty­bai paau­ko­ju­sį de­ka­ną V.Gus­tai­tį svei­ki­no ko­lek­ty­vų, vi­suo­me­nės, Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų par­ti­jos at­sto­vai, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė L.And­ri­kie­nė.

Ka­ted­ros kon­sek­ra­ci­jos de­šimt­me­čiui at­min­ti pa­ra­pi­jos pa­sto­ra­ci­nė ta­ry­ba pa­ren­gė iliust­ruo­tą lei­di­nį. Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jus pa­ra­pi­jos sa­lė­je su­ren­gė nuo­trau­kų, ku­rio­se už­fik­suo­ti svar­biau­si šven­to­vės at­sta­ty­mo mo­men­tai ir per de­šimt­me­tį jo­je vy­kę ren­gi­niai, pa­ro­dą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas