„Santaka“ / Šventės dieną Vilkaviškyje siekta Lietuvos rekordo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-10 08:16

Dalinkitės:  


Respublikoje yra išaustų, nunertų herbų, o Vilkaviškio netradicinių rankdarbių klubo moterys pirmosios pamėgino herbą nuvelti.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Šventės dieną Vilkaviškyje siekta Lietuvos rekordo

Laima VABALIENĖ

Šeš­ta­die­nį Vil­ka­viš­kio mies­to cent­re, J.Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je, šur­mu­liuo­jant įvai­riems Vals­ty­bės die­nos ir mies­to šven­tės ren­gi­niams, pie­vo­je prie­šais pa­što pa­sta­tą įsi­tai­siu­sios ne­tra­di­ci­nių rank­dar­bių klu­bo na­rės vi­są die­ną dir­bo nea­ti­ties­da­mos nu­ga­rų. Jos vė­lė Vil­ka­viš­kio her­bą. Di­džiu­lė 3,90 m il­gio ir 2,99 m plo­čio velta le­li­ja, mū­sų mies­to sim­bo­lis, pre­ten­duo­ja tap­ti Lie­tu­vos re­kor­du.Nuo her­bo iki sū­do­no

Bal­tą her­bo pa­grin­dą klu­bo na­rės vė­lė prieš­šven­ti­nę sa­vai­tę. Sek­ma­die­nį nuo 10 iki 16.30 val. vie­nuo­li­ka mo­te­rų be per­trau­kos triūsė prie mė­ly­no­jo pagrindo ir raudono le­li­jos žie­do: išsidėliojo vilną, ją badė specialiomis adatomis, drėkino šaltu ir karštu vandeniu, trynė rankomis bei volais... Her­bui bu­vo su­nau­do­ta 25 kg vil­nos. Nuot­rau­kos ir in­for­ma­ci­ja apie šį dar­bą bus per­duo­ta Lie­tu­vos re­kor­dus fik­suo­jan­čiai agen­tū­rai. Pa­sak ne­tra­di­ci­nių rank­dar­bių klu­bo va­do­vės Vi­ta­li­jos Vo­sy­lės, re­kor­das bet ku­riuo at­ve­ju jau yra, nes iki šiol dar nie­kas ne­bu­vo pa­mė­gi­nęs nu­vel­ti her­bo. Po šven­tės di­džiu­lė Vil­ka­viš­kio mies­to le­li­ja nu­ke­lia­vo į Kul­tū­ros cent­rą. Ją bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­rių ren­gi­nių me­tu.

Vi­są die­ną prie neįp­ras­to rank­dar­bio vė­lė­jų bū­ria­vo­si žiū­ro­vai. Ta­čiau jų akis vi­lio­jo ir ki­tos aikš­tės eks­po­zi­ci­jos: Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro ma­žo­sios au­di­mo ar­te­lės au­dek­lai, dai­li­nin­kų ple­ne­ro „Sū­du­vių že­mė“ dar­bai, fo­to­nuot­rau­kų eks­po­zi­ci­jos, ku­rio­se vil­ka­viš­kie­tis Li­nas Du­bic­kas at­sklei­dė po­van­de­ni­nio pa­sau­lio ža­ve­sį, o „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bas pri­mi­nė trans­por­to prie­mo­nių is­to­ri­ją. Ma­ri­jam­po­lės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus ret­ro-fo­tos­tu­di­jo­je bu­vo ga­li­ma ati­tin­ka­mai per­si­reng­ti ir pa­si­da­ry­ti „sme­to­niš­ką“ nuo­trau­ką, lauk­tu­vių iš šven­tės par­si­vež­ti Sū­du­vos pi­ni­gą sū­do­ną...

Be­sik­lau­sant įvai­rios kon­cer­ti­nės pro­gra­mos, dai­ran­tis po gau­sias pre­ky­bi­nin­kų pa­la­pi­nes ne­sun­ku bu­vo su­lauk­ti ir prieš vi­dur­nak­tį dan­gu­je su­švi­tu­sių fe­jer­ver­kų. Jie, kaip ir die­ną mar­gas­pal­vių ba­lio­nų į pa­dan­ges pa­kel­ta Vil­ka­viš­kio vė­lia­va, tu­rė­jo to­li ne­šti ži­nią apie sma­gią mū­sų mies­te vyks­tan­čią šven­tę.„Čia mes, čia Lie­tu­va“

Pra­si­de­dant po­pie­ti­niam kon­cer­tui J.Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je bu­vo iš­kil­min­gai pa­kel­tos Lie­tu­vos ir Vil­ka­viš­kio mies­to vė­lia­vos, pa­dė­tos gė­lės prie J.Ba­sa­na­vi­čiaus, V.Ku­dir­kos ir Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lų. Kon­cer­to „Čia mes, čia mū­sų mies­tas“ dai­nų ir šo­kių py­nę su­ko Vil­ka­viš­kio me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai. Jie pra­dė­jo ir ant­rą­jį kon­cer­tą „Čia mes, čia Lie­tu­va“, ku­rio pro­gra­mą va­ka­rė­jant tę­sė po­pu­lia­rūs res­pub­li­kos at­li­kė­jai.

Gau­siai į aikš­tę su­si­rin­ku­sius žmo­nes svei­ki­no Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas, ap­skri­ties vir­ši­nin­kas Al­bi­nas Mit­ru­le­vi­čius, Sei­mo na­rys, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jie kal­bė­jo, kad Vals­ty­bės – Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­na ta­po gra­žia tra­di­ci­ja, pri­me­nan­čia mū­sų tau­tos ir vals­ty­bės is­to­ri­ją, su­tei­kian­čia drą­sos ei­ti to­liau. Lin­kė­jo, kad ši šven­tė vi­siems įkvėp­tų nau­jų jė­gų dirb­ti ir gy­ven­ti dėl žmo­gaus, dėl tau­tos ir stip­rė­jan­čios vals­ty­bės. Ra­jo­no me­ras A.Ba­gu­šins­kas šven­tės pro­ga ke­le­tui Vil­ka­viš­kio ra­jo­no žmo­nių įtei­kė pa­dė­kas.

Bu­vo pa­skelb­ti ir pir­mą kar­tą vy­ku­sių ra­jo­no se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jai. At­siim­ti žai­dy­nių ly­de­rių tau­rių ir spor­ti­nių do­va­nų į sce­ną ki­lo Ke­tur­va­la­kių se­niū­nas G.Urb­šys, Ky­bar­tų se­niū­nas A.Bal­bie­rius, Vil­ka­viš­kio se­niū­nas A.Ki­se­liū­nas ir Pa­je­vo­nio se­niū­nas G.Bi­si­kirs­kas.

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko Gar­bės ženk­las bu­vo įteik­tas Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui A.Ba­gu­šins­kui. Ne­se­niai ju­bi­lie­ji­nį gim­ta­die­nį šven­tu­siam mū­sų ra­jo­no va­do­vui šis ap­do­va­no­ji­mas bu­vo skir­tas už in­dė­lį į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­no­mi­nį ir so­cia­li­nį vys­ty­mą, bend­ruo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų ska­ti­ni­mą ir pa­lai­ky­mą, sa­vi­val­dos ir re­gio­no įvaiz­džio stip­ri­ni­mą.

Apsk­ri­ties vir­ši­nin­kas A.Mit­ru­le­vi­čius už są­ži­nin­gą dar­bą ir di­de­lį in­dė­lį Sū­du­vos kraš­tui Vals­ty­bės die­nos pro­ga ne­ma­žai gru­pei ap­skri­ties žmo­nių bei ko­lek­ty­vų pa­reiš­kė pa­dė­kas.

Tarp ki­tų žmo­nių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­dė­kos bu­vo skir­tos ir Vil­ka­viš­kio sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jai Inai Blauz­džiū­nie­nei, Sla­ba­dų me­di­ci­nos punk­to bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jai Ve­rai Da­vi­da­vi­čie­nei bei UAB „Ke­lio ženk­lai“ ko­lek­ty­vui.

Šie ap­do­va­no­ji­mai bu­vo tei­kia­mi sek­ma­die­nį šven­ti­nio mi­nė­ji­mo Ma­ri­jam­po­lės kul­tū­ros cent­re me­tu.Už nuo­pel­nus kraš­tui

Sei­mo na­rys, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras A.But­ke­vi­čius šven­tės me­tu ke­le­tui ra­jo­no žmo­nių įtei­kė sa­vo pa­dė­kas „Už nuo­pel­nus kraš­tui“. To­kį kon­kur­są jis bu­vo pa­skel­bęs kar­tu su „San­ta­kos“ re­dak­ci­ja bei Kai­mo bend­ruo­me­nių ta­ry­ba.

Kon­kur­sas pa­ro­dė, kad ra­jo­ne yra ne­ma­žai švie­sių ir ger­bia­mų žmo­nių, ku­rie sa­vo dar­bais bei vi­suo­me­ni­ne veik­la pel­no ap­lin­ki­nių pri­pa­ži­ni­mą.

„San­ta­kos“ laik­raš­čio skai­ty­to­jai pil­dy­da­mi an­ke­tas įra­šė ne­ma­žai pa­var­džių. Bu­vo mi­ni­mi me­di­kai A.Bak­šie­nė, O.Švit­rai­tė, V.Ja­nu­lio­nie­nė, N.Ba­lan­die­nė, R.Ra­žu­kie­nė, pe­da­go­gai S.Span­ge­vi­čius, V.Zda­na­vi­čius, V.Blauz­džiū­nie­nė, vie­nas iš Są­jū­džio kū­rė­jų K.Ja­nu­lai­tis, bu­vęs miš­ki­nin­kas, gam­tos bi­čiu­lis B.Kli­mas, Ser­do­kų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė J.Ka­dels­kie­nė, kū­rė­ja V.Dir­žiu­vie­nė ir jos vy­ras, ri­ti­nio spor­to puo­se­lė­to­jas ir pro­pa­guo­to­jas Ri­man­tas, darbš­ti ir tvar­kin­ga B.ir Č.Šab­le­vi­čių šei­ma.

Iš vi­so bū­rio pa­siū­ly­tų kan­di­da­tų Sei­mo na­rys iš­si­rin­ko pen­kis. Sa­vo pa­dė­ko­se jiems A.But­ke­vi­čius įra­šė: „Te­bū­nie dau­giau švie­sos ir pa­gar­bos ap­link Jus“.

To jis lin­kė­jo pa­pras­tai ky­bar­tie­tei pen­si­nin­kei Onu­tei Sa­vu­kai­tie­nei, ku­ri sa­vo en­tu­ziaz­mu su­bu­ria po vi­są res­pub­li­ką pa­skli­du­sius se­nų­jų Gra­žiš­kių kai­mų žmo­nes.

Sa­vo pa­dė­ką Sei­mo na­rys sky­rė ir Vir­ba­ly­je gy­ve­nan­čiai me­di­ci­nos fel­če­rei Ma­ri­jai Ko­kans­kie­nei, ku­rią no­mi­na­ci­jai pri­sta­čiu­si bend­ruo­me­nė „Vir­ba­lio var­tai“ api­bū­di­no taip: „Ji – mū­sų ge­ro­ji dak­ta­riu­kė. Pap­ras­ta, sa­va, ar­ti­ma, ku­rią vi­sa­da pri­si­šauk­si pa­gal­bon“. Pa­dė­ka bu­vo įteik­ta ir Gud­kai­mio kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kui Ra­mū­nui Že­mai­čiui, ku­ris, kaip bu­vo tei­gia­ma an­ke­to­je, „jau penk­ti me­tai sten­gia­si dėl sa­vo kai­mo ir žmo­nių. Kai­mas at­gi­jo tik jo dė­ka“.

Dvi no­mi­na­ci­jos te­ko dva­si­nin­kams. De­ka­nas Vy­tau­tas Gus­tai­tis no­mi­nuo­tas „už švie­sos, gro­žio sklei­di­mą Vil­ka­viš­kio kraš­te, už tai, kad ka­ted­ros ap­lin­ka yra gra­žiau­sia Vil­ka­viš­kio vie­ta“. Ki­ta pa­dė­ka skir­ta Al­vi­to kle­bo­nui Vy­tau­tui Ka­jo­kui – pa­ra­pi­jos žmo­nės džiau­gia­si šio jau­no ir ak­ty­vaus ku­ni­go ini­cia­ty­va at­sta­tant Al­vi­to šv. Onos baž­ny­čią, įku­riant Šv. Ka­zi­mie­ro vai­kų glo­bos na­mus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas